Isien opetuksia

Isien opetuksia ja mielipiteitä naispappeudesta

Apostoliset konstitutiot

“Naista, joka on valinnut luostarikilvoituksen, ei tule vihkiä papiksi, sillä emme ole saaneet sellaista käskyä Herralta, sillä tämä on vapaehtoisen koetuksen sääty, ei siksi, että avioliitto olisi huonompi, vaan siksi, että olisi aikaa jumalisuuteen.” (Apostolic Constitutions 8:24;ANF, Vol. VII)

“Mies on vaimonsa pää (Ef 5:23)”, ja hänet on alusta pitäen vihitty pappeuteen; näin ei ole vain siksi että haluttaisiin estää luomisjärjestys ja hylätä se, että ensimmäinen tulisi viimeiseksi ruumiin osaksi. Sillä nainen on miehen ruumis, hänen kupeistaan otettu ja hänen alamaisensa, miehestä hänet erotettiin lasten synnyttämistä varten. Sillä hän sanoo: “Hän pitää sinua vallassaan” (1Moos.3:16). Sillä naisen ensimmäinen osa on mies, ikään kuin hänen päänsä. Mutta jos emme edellä olevissa säädöksissä ole sallineet heidän (naisten) opettaa, kuinka kukaan sallisi heidän luonnon vastaisesti suorittaa papin palvelusta? Sillä tämä on eräs pakanallisen ateismin tietämättömyyden tapa vihkiä naisia papeiksi naispuolisille jumaluuksille, ei Kristuksen määräämä tapa.” (Apostolic Constitutions 3:9;ANF, Vol. VII)

“(Piispa), aseta diakonissa, pyhä ja uskollinen, huolehtimaan naisista. Sillä toisinaan ei ole mahdollista lähettää diakonia tiettyihin naisten koteihin uskomattomain takia. Lähetä diakonissa pikkusieluisten ihmisten ajatusten vuoksi. Diakonissasta on meille hyötyä myös monissa muissa tilanteissa. Ennen kaikkea kastettaessa naisia diakoni voitelee vain heidän otsaansa pyhällä öljyllä ja myöhemmin naispuolinen diakoni itse voitelee hänet, sillä naisille ei ole välttämätöntä, että miehet katselevat heitä”(Apostolic Constitutions 3:16; ANF, Vol. VII)

“Leskeä ei tule vihkiä, kuitenkin jos hän on menettänyt puolisonsa äskettäin ja on elänyt hillitysti ja moitteettomasti ja pitänyt tavanomaisesta poikkeavaa huolta perheestään kuten Judit ja Anna…”

“Diakonissa ei siunaa eikä hän myöskään suorita mitään muutakaan siitä, mitä presbyteerit(papit) ja diakonit tekevät, mutta hän vartioi ovia ja auttaa suuresti pappeja säädyllisyyden vuoksi heidän kastaessaan naisia.”(Apostolic Constitutions 8:28);ANF, Vol. VII)

 

Apostolien opetus (Didascalia)

“Sillä ei pidä opettaa, että teitä naisia… asetetaan (papiksi)… Sillä Hän, Herra Jumala, Jeesus Kristus Opettajamme, lähetti meidät Kaksitoista opettamaan (valittuja) ihmisiä ja pakanoita. Olkoonkin että joukossamme oli naisopetuslapsia, Maria Magdalena, Maria Jaakobin tytär ja toinen Maria, Hän ei kuitenkaan lähettänyt heitä kanssamme opettamaan ihmisiä. Sillä jos olisi ollut tarpeen että naisetkin opettaisivat, silloin Opettajamme olisi määrännyt heidät opettamaan kanssamme.” (Didascalia 3:6:1-2)

 

Augustinus

“Kvintilliaanit ovat harhaoppisia, jotka antavat naisille valta-aseman, niin että heillekin voidaan suoda heidän joukossaan pappeuden kunnia. He nimittäin sanovat, että Kristus itse ilmestyi… Kvintillalle ja Priscillalle (kaksi montanistien naisprofeettaa) naisen hahmossa.” (Heresies 1:17)

 

Epifanius Salamislainen

“Tietyt naiset Traakiasta, Arabiassa (kollyridialaiset 300-luvulla) ovat esittäneet tämän mielettömän opetuksen: kuinka he uhraavat leipäsämpyläuhrin Ainaisen Neitseen (Marian) nimeen ja pitävät kokouksiaan hänen nimessään ja kuinka he tekevät jotakin sellaista Pyhän Neitsyen nimessä, että se ylittää sopivaisuuden rajat. Laittomassa ja jumalattomassa seremoniassaan he vihkivät naisia, joiden välityksellä he sitten kohottavat uhreja Marian nimessä. Tämä tarkoittaa, että koko toimitus on jumalaton ja pyhäinhäväistys, Pyhän Hengen ilmoituksen kieroutuma, itse asiassa koko asia on saatanallinen ja epäpuhtaan hengen opetusta.” (Against Heresies 78:13)

“On totta, että kirkossa on diakonissojen arvoaste, mutta ei siksi, että he olisivat naispappeja, eikä minkäänlaista hallintotyötä varten, vaan naissukupuolen arvokkuuden takia joko kasteen hetkellä tai tutkittaessa sairasta tai kärsivää, niin etteivät alastonta naisen ruumista näkisi pyhiä toimituksia toimittavat miehet, vaan diakonissat.”(Against Heresies 78)

” Piispojen ja presbyteerien(pappien) seuraanto (sukkessio) Jumalan huoneessa on peräisin piispasta (Jaakob Vanhurskas) ja vastanimetyistä apostoleista. Koskaan ei naista ole kutsuttu näihin… Raamatun todistuksen mukaan apostoli Filippuksella, ollaksemme varmoja, oli neljä tytärtä, jotka ryhtyivät profeetoiksi, mutta he eivät olleet naispappeja.”(Against Heresies 78)

“Jos Jumala olisi antanut naisille tehtävän astua papin toimeen tai omaksua kirkollisen viran, silloin Uudessa liitossa ei ole ketään sopivampaa kuin Maria täyttämään papillisen ehdon. Hänelle oli suotu niin suuri kunnia, että hän antoi kohdussaan asumuksen taivaalliselle Jumalalle ja kaiken Kuninkaalle, Jumalan Pojalle… Mutta Hän (Jumalan Poika) ei pitänyt hyvänä suoda hänelle pappeutta.” (Against Heresies 79:3)

 

Firmilianus

” Joukostamme esiin nousi äkkiä tietty nainen, joka hurmostilassa julistautui naisprofeetaksi ja toimi aivan kuin olisi Pyhän Hengen täyttämä… Pahan hengen eksytyksen ja harhakuvitelmien kautta tämä nainen oli aiemmin ryhtynyt johtamaan uskovia harhaan monilla tavoin. Hänen käyttämiensä keinojen joukossa, joilla hän johti harhaan monia ja jota ei uskallettu estää oli se, että hän oikealla tavalla avuksihuutamalla pyhitti leivän ja toimitti Eukaristian. Hän kohotti uhrin Herralle liturgisena toimenpiteenä, joka vastasi tavallisia jumalanpalvelusmenoja (riittejä), ja hän kastoi monia käyttäen väärin kasteeseen kuuluvien kysymysten tavanmukaista ja laillista sanamuotoa. Hän suoritti kaikki nämä asiat sellaisella tavalla, että mikään ei näyttänyt eroavan Kirkon normeista.” (Collected in Cyprian´s Letters 74:10)

 

Hippolytus Roomalainen

“Jos nainen on määrättävä tehtävään, häntä ei pidä vihkiä, vaan asetetaan (leskeksi) nimitettynä… Nainen asetetaan vain sanoilla, ja sitten liitetään muihin leskiin. Hänen päälleen ei aseteta käsiä, koska hän ei toimita Ehtoollista eikä hän voi toimittaa liturgiaa. Vihkiminen on papistoa varten liturgian toimittamiseksi, mutta leski valitaan rukousta varten ja rukous on kaikkien velvollisuus.” (The Apostolic Tradition 11;ANF, Vol.V)

 

Ireneos Lyonilainen

“Teeskennellen siunaavansa viinillä sekoitetut maljat ja pitkin avuksihuutorukouksin (harhaoppinen Markus Gnostikko) suunnittelee antavansa heille purppuraa ja punaväriä… Ojentaen sekoitetut maljat naisille hän pyytää heitä siunaamaan ne hänen läsnä ollessaan. Kun tämä on tapahtunut, hän itse valmistaa toisen maljan, paljon suuremman kuin ne, jotka harhaanjohdetut naiset ovat siunanneet ja kaataen pienemmistä naisten siunaamista maljoista siihen, jonka hän itse asetti esille, hän samalla lausuu nämä sanat: “Täyttäköön se Armo, joka on kaikkien asioiden edellä ja joka ylittää kaiken tiedon ja puheen, sisäisen ihmisesi ja moninkertaistakoon sinussa tietonsa kylvämällä sinapin siemenen sinuun kuten hyvään maahan”. Toistaen tiettyjä muita samankaltaisia sanoja ja siten kiihottaen naisraukkoja (hulluuteen) hän sitten esiintyy ihmeidentekijänä, kun suuri malja näyttää täyttyneen pienemmästä, jolla siitä on ammennettu, jopa valuvan ylikin. Tehden useita samankaltaisia juttuja hän on täysin pettänyt monia ja vetänyt heidät pois seuraajikseen.”(Against Heresies 1:13:2; ANF, Vol. I )

 

Johannes Krysostomos

“Kun edellytetään Kirkon johtamista ja että huolenpitoa niin monista sieluista koko naissukupuolen tulee vetäytyä pois tehtävän suuruusluokan edessä, niin kuin suurimman osan miehistäkin, ja meidän tulee tuoda esille niitä, jotka suuressa määrin ovat muita etevämpiä ja kohoavat heidän yläpuolelleen hengen ylivertaisuudessa kuten Saul ylitti koko heprealaisten kansan suuruudessaan.”(On the Priesthood 2:2; NPNF,Ser.I, Vol. IX)

 

Laodikean synodi 343

“Niin sanottuja vanhoja naisia (Tiit.2:3) ei pidä vihkiä Kirkossa johtoasemaan.” (11. kanoni; Paikallissynodien kanonit, s.31, OKJ, 1983)

 

Nikean I kirkolliskokous 325

“… Samaa sääntöä on noudatettava myös diakonissoihin ja ylimalkaan kaikkiin kleerukseen luettuihin nähden. Diakonissoilla tässä tarkoitetaan ainoastaan niitä, joita puvun mukaan pidetään sellaisina. Kun nämä eivät ole saaneet mitään vihkimistä kätten päällepanemisen kautta, niin heidät voidaan ilman muuta lukea maallikoihin.” (19. sääntö: Ortodoksisen kirkon kanonit selityksineen, ss. 176 – 177, OKJ 1980.)

 

Tertullianus

“Ei siitä ole huolta, kuinka erilaiset heidän (harhaoppisten) näkökulmansa ovatkaan, niin kauan kuin he ovat liitossa hävittää ainoa totuus. He ovat pöyhkeitä, kaikki tarjoavat tietoa. Ennen kuin ovat lopettaneet katekumeeneina (kasteoppilaina), kuinka läpeensä oppineita he ovatkaan! Ja itse harhaoppiset naiset, kuinka häpeämättömiä he ovatkaan! He ryhtyvät arkailematta opettamaan, väittelemään, karkottamaan pahoja henkiä ja ryhtyvät parantamaan…” (Demurrer Against the Heretics 41:4-5)

“(Eräs harhaoppinen nainen), viime aikoina tuttu näillä kulmilla, on vienyt mukanaan suuren joukon äärimmäisen myrkyllisellä opillaan tärkeimpänä päämääränään hävittää kaste… Mutta me, pikku kalat, oman Ichtyksemme (kreikk. ichtys = kala), Jeesuksen Kristuksen esimerkin mukaan, olemme syntyneet vedestä… niinpä tämä kaikkein hirviömäisen olio, jolla ei ole edes oikeutta opettaa puhdasta oppia, oli täysin tietoinen kuinka tappaa pikkukalat ottaessaan heidät pois vedestä.” (Baptism 1)

“Ei ole sallittua naisen puhua kirkossa, eikä myöskään (hänen ole sallittua)… kantaa uhria, eikä vaatia itselleen monia miehisiä tehtäviä saati sitten papillista palvelusta.” (On the Veiling of Virgins 9; ANF,Vol. IV)