Ortodoksinen usko

ORTODOKSINEN OPETUS SYISTÄ JA SEURAAMUKSISTA

 

Pyhä Nikolaj Velimirovic
Die Orthodoxe Kausalitätslehre
Hl. Nikolaj Velimirovic
Lähde: www.prodromos-verlag.de
 
Käännös: RS
 
 
Eräs perustavanlaatuisista dogmaattisista kohdista, joissa ortodoksinen usko poikkeaa kaikista filosofisista järjestelmistä ja myös useista heterodoksisista uskontunnustuksista, on käsitys kausaalisuudesta, syistä. Ulkopuoliset ovat aivan liian usein valmiita leimaamaan  uskoamme mystiseksi ja kirkoamme mystikkojen kirkoksi. Heterodoksiset teologit moittivat meitä usein  sellaisiksi, aivan kuten  ateistitkin ovat pilkanneet meitä sellaisiksi. Oppineet teologimme eivät ole koskaan kiistäneet tai vahvistaneet mystisyytämme, sillä emme ole koskaan pitäneet  itseämme mystisinä. Siksi olemme kuunnelleet hämmästyneinä ja hiljaisina odottaen, että ulkopuoliset selkeästi määrittelevät, mitä he tarkoittavat  ns. mystiikallamme. He ovat määritelleet sen eräänlaiseksi orientaaliseksi kveekarismiksi tai passiiviseksi vaipumiseksi  pelkästään jumalallisiin asioihin. Mitä aikamme ateisteihin Venäjällä ja muualla tulee, he aina määrittelevät minkä tahansa uskonnon mystiikaksi, mikä heistä on synonyymi taikauskolle. Kun olemme kuulleet molempia osapuolia, hylkäämme molemmat määritelmät ortodoksisesta mystiikasta, joka ei ole kveekarismia ​​eikä taikauskoa.
 
Vaikka onkin totta, että sisäisen mietiskely – vaikkakaan ei kveekarismi – on kunnioitettava osa hengellistä elämäämme, se ei ole yleispätevä sääntö. Suurten pyhien joukosta löydämme paitsi erämaaisiä, jotka antautuivat  yksinäisyydessä sisäiseen tutkisteluun, myös monia kilvoittelijoita, hyväntekijöitä,  tämän maailman apostoleja, kirkon kirjailijoita ja taiteilijoita ja muita henkilöitä, jotka elivät hyvin aktiivista ja antaumuksellista  kristillistä elämää … Ja mikä on vastauksemme ateisteille, jotka kutsuvat mystistä uskoamme taikauskoksi? Teillä kaikkein vähiten on oikeutta kuvata sitä taikauskoksi, koska samalla kun kiistätte Jumalan,  sielun ja kaikki korkeammat henkiolennot, itse olette ajattelemattoman  ja häpeällisen taikauskon kantajia, koska sitä ei ole ollut eikä käytetty aikaisemmin ihmiskunnan historiassa, ei ainakaan tässä määrin ja tällaisella fanaattisuudella. Koska ne, jotka puhuvat meidän mystiikastamme, eivät pysty antamaan tyydyttävää selitystä tälle ilmaisulle, haluamme itse tutkia sitä ja kertoa teille omasta  näkökulmastamme, miten  tulisi  ymmärtää niin sanottu mystiikkamme. Uskonnollinen mystiikka ei ole jotain sumeaa, hämärää tai mystifioitua. Se on selkeää ja ajatonta syy-seuraus-opetusta. Jos tätä opetusta on välttämättä kutsuttava ismiksi, sitä voisi kutsua “personalismiksi”.
 
Persoonallinen  kausaalisuus
Joka päivä ja kaikkialla ihmiset puhuvat syistä. He sanovat: “Tämä johtuu siitä ja siitä, ja tuo taas siitä ja siitä.” Toisin sanoen välittömästi seuraava asia tai tapahtuma tai tosiasia tai ilmiö on syynä välittömästi seuraavalle. Tämä on todella pinnallinen ja lyhytnäköinen käsitys syy-yhteyksistä. Emme ole yllättyneitä tietämättömien ihmisten pinnallisuudesta, etenkään suurten kaupunkien kiireisistä asukkaista, joilla on vain vähän aikaa syvään ja hiljaiseen ajatteluun. Mutta olemme hämmästyneitä löytäessämme samaa pinnallisuutta myös oppineilla ja filosofisesti ajattelevilla ihmisillä, kuten materialisteilla, naturalisteilla ja jopa deisteillä. Ja koska me pidämme heidän  kausaliteettiteoriaansa  naivina ja fatalistisena, he leimaavat meidät mystikoiksi. Mitä  meihin tulee, pidämme kaikkia heitä, olivatpa sitten  kouluttamattomia tai oppineita, jotka uskovat luonnollisten tai fyysisten syiden varmuuteen, fatalisteina. Sekä naturalismi että materialismi opettavat sokeaa fatalismia ilman minkäänlaista mahdollisuutta paeta, ilman minkäänlaista ikkunaa auringonvalon sisään pääsemiseksi. Meidän ortodoksikristittyjen  täytyy vastustaa tällaista sokeaa fatalismia – niin kuin  kaikkien kristittyjen pitäisi – ja puolustaa opetustamme,maailman ja maailmassa  rationaalisesti määräytyvästä persoonallisesta kausaliteetistä. Tämä opetus kertoo, että kaikki syyt ovat persoonallisia.  Ei pelkästään maailman ensimmäinen syy ole persoonallinen – kuten deistit ajattelevat – vaan   kaikkien asioiden, kaikkien tosiseikkojen, tapahtumien ja muutoksien kaikki syyt  kaikkialla maailmassa ovat persoonallisia. Kun sanomme “persoonallinen”, tarkoitamme tarkkaa, tietoista ja tarkoituksellista. Kyllä, tällä tarkoitamme sitä, että  on persoonallisia ​​olentoja, jotka aiheuttavat kaiken, paremmin  sanottuna, että ne ovat kaiken syy. Sitä siis  “persoonallinen” tarkoittaa. Tiedän, että jotkut heterodoksiset ihmiset huomaavat tämän ensimmäisen selitykseni: “Tämän opetuksen otatte  luultavasti  laajasta ortodoksisesta perinteestänne, josta emme välitä, ettekä Raamatusta, joka meille on  kaikkien totuuksien ainoa erehtymätön lähde .” Vastaan siihen: ”Ei, en lainkaan. Tämä opetus on Raamatussa  avoinna silmien edessä ensimmäisestä sivusta viimeiseen, niin että tässä ei ole tarpeen lainata meidän perinnettämme”.
 
Jumalan, enkelien, demonien ja ihmisen persoonallisuus      
Pyhän Raamatun ensimmäisillä sivuilla viitataan  henkilökohtaiseen Jumalaan ensimmäisenä syynä, tarkemmin sanottuna näkyvän ja näkymättömän ensimmäisenä syynä maailmassa. Se, että Jumala Luoja on Persoona, on dogma, joka tunnetaan ja jota kunnioitetaan paitsi kaikissa kristillisissä uskontunnustuksissa,myös useissa muissa uskonnoissa. Mutta me kristityt olemme etuoikeutettuja tuntemaan Jumalan sisäinen olemus, toisin sanoen  Jumala Persoonien Kolminaisuutena ja Olemuksen ykseytenä. Olemme tulleet tuntemaan tämän salaisuuden  Uuden testamentin erittäin merkittävän ilmoituksen kautta. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen dogma tarkoittaa, että Jumala on kolminkertaisesti persoonallinen ja siksi siis on mitä suurimmassa määrin persoonallinen.  Kuitenkaan ei vain Jumala ole persoona. Persoonallisia ovat myös enkelit, Saatana samoin kuin hänen turmeltunut  demoniensa joukko ja persoonallisia  ovat lopulta ihmiset. Jos lukee Raamattua huolellisesti ilman ennakkoluuloja ns “luonnonlaeista” * ja näennäisistä  “satunnaisista syistä”, havaitsee  kolme aiheuttavaa tekijää, ja kaikki kolme ovat persoonallisia. Ne ovat: Jumala, Saatana ja ihminen. Tietenkään ne eivät ole toistensa kaltaisia persoonallislta ominaisuuksiltaan, eikä niiden välillä ole minkäänlaista yhdenvertaisuutta.
*Naturalismi: Filosofisia teorioita, jotka määrittelevät maailman luonnollisena tapahtumana ja tunnustavat yksinomaan luonnon kaikkien ilmiöiden  perustaksi ja normiksi, jota  motivoi ja kannusti 17. vuosisadalta  asti halu torjua uskonnollinen maailmankuva. Tämä johti  20. vuosisadalla luonnontieteiden muovaaman maailmankuvan kehittymissen, joka pyrkii yksinomaan  tämän tieteen selityskeinoihin.
*Deismi (latinan deus. Jumala): uskonnollis-filosofinen suuntaus, joka tunnustaa, että on olemassa jumalallinen olento  luomisen alkuunpanijana, mutta kiistää sen puuttumisen  maailman historian tapahtumiin. 
Saatana on menettänyt kaikki  positiiviset ominaisuutensa valon enkelinä ja siitä on tullut tärkein Jumalan ja ihmisen vihollinen, mutta hän on edelleen olemassa persoonallisena olentona, mutta  taipuneena  tekemään pahaa. Ihminen on  alkusynnistä asti pimentynyt kirkkaudessaan ja Jumalan kuva, jota  hän kantaa itsessään,  on vääristynyt, mutta hän on kuitenkin pysynyt  persoonallisena olentona, tietoisena, järkevänä, kykenevänä järjelliseen   toimintaan, horjuen  Jumalan ja Saatanan välissä, vapaana valitsemaan pelastuksen Jumalan avulla tai  tuhoutumaan toisen kautta.
 
Ensimmäinen vaikuttaja – Jumala, Kaikkitietävä ja Kaikkivaltias
Jumala  on itse toiminta. Hän ei puutu asioihin  vain silloin tällöin  merkkeineen ja ihmeineen ihmisten ja kansojen elämässä,vaan hän on aina ja lakkaamatta  toimii ylläpitääkseen  ja elävöittääkseen   luomakuntaansa. Hän, “joka ei kylläkään ole kaukana yhdestäkään meistä” (Ap.t. 17:27) ja jopa “tuntee ihmisten ajatukset” (Ps 93,11), toimii ja  vaikuttaa kaikissa ihmisten asioissa: Hän antaa lahjoja  tai kieltää lapsia, myöntää tai epää hyvät sadot, hyväksyy tai uhkaa, suo  rauhan uskoville ja sotii paholaisenpalvelijoita vastaan. Hän hallitsee kaikkia luonnon elementtejä, tulta ja vettä, rakeita ja myrskytuulia, auttamaan sorrettuja,  kurittamaan jumalattomia  (kts. Dan 3:26 ss., Ps 134,135,148, jne.). Hän nimittää  heinäsirkkoja, toukkia ja matoja “suureksi sotajoukokseen” (Joel 2:25), jonka hän käski syödä syntisten ravinnon. Hän, “joka voi sekä sielun että ruumiin hukuttaa helvettiin.” (Mt 10:28), tietää “päämme hiuskarvojen  määrän” ja “yksikään varpunen ei putoa maahan” ilman Hänen tahtoaan ja Hänen tietämättään (ks. Mt 10, 29-30).
Kaikki tämä näkyy monissa Raamatun paikoissa. Ja ei vain tämä: Ei ole Raamatun sivua, joka ei puhuisi Jumalasta, vieläpä persoonallisesta Jumalasta, Hänen tahdostaan ​​ja monista toiminnoistaan. Raamattu kokonaisuudessaan julistaa, että Jumala ei ole vain maailman ensimmäinen syy,vaan myös, että Hän on lakkaamatta maailman persoonallinen Kaikkivaltias/Kaiken Ylläpitäjä-  Pantokrator – niinkuin tunnustamme uskontunnustuksen ensimmäisessä kohdassa.
 
Toinen vaikuttaja – saatana
Toinen vaikuttaja on Saatana, Jumalan vastustaja langenneine  henkineen. Hän on kaiken pahan henkilökohtainen syy. Siitä asti kun hänet heitettiin alas Luciferina (kts. Hes. 28:14)  “kerubin, sädehtivän vartijaenkelin” kirkkaudesta “Tuonelan pimeisiin syvyyksiin”(kts. Jes. 14:11-15), hän jatkuvasti yrittää pakottaa jokaista  Jumalan luomakunnan osaa ja erityisesti ihmistä pahaan ja turmelukseen.Kateellisena  Jumalaa ja ihmistä kohtaan hän vihaa  molempia. Kristus kutsui häntä “murhaajaksi alusta asti” (Joh. 8:44) ja myös “valehtelijaksi ja valheen isäksi” (sama). Hän on voimallinen pimeyden ja pahuuuden  hallitsija, mutta silti kuitenkin on edelleen alistettu – vaikkakin tahtomattaan – Kaikkivaltiaalle Jumalalle. Ainoastaan ​​Jumalan luvalla hän voi vahingoittaa ihmistä ja aiheuttaa sairautta, sekasortoa, kipua, ristiriitoja, kuolemaa ja tuhoa. Mutta mitä enemmän ihminen tai koko kansakunta tekee syntiä Jumalaa kohtaan, sitä suuremman vallan Saatana saa jokaiseen ihmiseen  tai kansaan. Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestymishetkeen asti  Saatanan kauhea tyrannia  villiintynyttä   ihmiskuntaa kohtaan pitää koko maailman pahuudessa. Maailma tulisi olemaan täynnänsä pahoja henkiä, enemmän kuin  koskaan ennen. Siksi Saatana uskalsi tarjota Kristukselle kaikkia maailman valtakuntia ja niiden  loistoa  omaksi. Roisto ja valehtelija!
Kolmas vaikuttaja – ihminen
Kolmas vaikuttaja tässä maailmassa Raamatun mukaan on ihminen. Kaikessa pienuudessaan ja  heikkoudessaan on ihminen suurin palkinto, jota Saatana pyrkii lannistumatta  ja epätoivoisesti piirittämään ja  jonka puolesta Jumala oli valmis alusta alkaen kuolemaan. Horjuen Jumalan ja Saatanan välissä, Jumalan tukemana ja  Saatanan viekoittelemana, ihminen hoippuu sinne tänne hamuillen pimeässä valoa, elämää ja onnea olemassaolonsa lyhyenä aikana tällä planeetalla. Huolimatta näennäisestä  merkityksettomyydestään  tässä valtavassa universumissa ihmisellä on kyky muuttaa tätä maailmankaikkeutta elämäntavallaan.  Konfutse sanoi: “Pilvet antavat sateen tai eivät anna sitä ihmisten elämäntavan mukaan.” Kuinka paljon enemmän tämä huomautus pitääkään paikkansa  kristinuskossa, sen uskossa persoonalliseen  Jumalaan, sateen antajaan.Uskonsa ja hyveidensä  avulla, erityisesti kuuliaisuudellaan  Jumalalle, ihminen saa uudelleen vallan kaikkiin luotuihin, jotka Jumala oli uskonut hänelle luodessaan ne. Mutta luopumuksensa ja turmeltumisensa kautta hän syöksi itsensä valtaistuimelta, joutui fyysisen luonnon herruuteen ja joutui  sen orjaksi. Sen sijaan, että hallitsisi sanatonta luontoa, se  hallitsee  häntä, niin että hänen on taisteltava sitä vastaan selviytyäkseen, kuten nykyisen sukupolvemmekin aikana on nähtävissä. Ja sen sijaan, että Jumala olisi hänen ainoa isäntäsä, hänellä on nyt kaksi isäntää, nimittäin  Saatana ja luonto, jotka molemmat tyrannisoivat häntä  … Uskonsa ja hyveidensä avulla  ihminen pystyisi siirtämään vuoria, kesyttämään villieläimet, kukistamaan  hyökkääjät, sulkemaan taivaan, ennalta ehkäisemään  katastrofit, parantamaan  sairaat, herättämään kuolleita. Ja  synneillään ja paheillaan, mutta erityisesti  luopumisellaan Jumalasta,  ainoasta  todella rakastavasta ja voimakkaasta  ystävästään, hän sai aikaan kaupunkien ja sivilisaatioiden tuhoamista, kaikki maanjäristykset, tulvat, kulkutaudit, auringonpimennykset, nälänhädät ja muut haitalliset  tapahtumat ilman määrää, jotka miellyttävät Saatanaa ja murehduttavat Jumalaa.
Seuraamalla Jumalaa hänestä  tulee Jumalan kaltainen ja seuraamalla perkelettä hänestä tulee paholainen. Mutta olipa hän Jumalan kanssa tai Jumalan vastustajan kanssa – ihminen on tämän planeetan keskipiste ja yksi kolmesta tärkeästä syystä/vaikuttajasta  maailman tapahtumiin ja muutoksiin   alusta asti  ja nykyään. Siksi mitä tahansa tämän maailman näyttämöllä  tapahtuu, tapahtuu joko Jumalan hyvästä tahdosta tai Saatanan pahasta tahdosta tai ihmisen kautta  hänen vapaan valintansa mukaan  ​​hyvän ja pahan, oikean ja väärän välillä.
 
Valtavat voimat näiden kolmen tekijän takana
Kun mainitsemme  nämä kolme vaikuttajaa: Jumalan, saatanan ja ihmisen,  ei pitäisi ajatella vain kolmea persoonaa, vaan valtavan voiman jokaisen niiden takana. Jumalan takana – lukematon joukko valon enkeleitä, niin monia, että jokaisella ihmisellä ja jokaisella kansalla on oma suojelusenkeli. Saatanan takana on hirveä lauma pahoja henkiä, niin paljon, että legioona niitä  vaivasi erästä  Gadaran miestä  (Mark 5.9).  Ihmisten takana  siitä asti, kun Kristus tyhjensi Haadeksen ja nousi ylös kuolleista aina tähän päivään asti ovat miljardit ihmissielut, jotka  tuonpuoleisesta  maailmasta, riemuitsevasta seurakunnasta, käsin auttavat meitä esirukouksillaan ja rakkaudellaan, ja lisäksi  miljoonat Kristuksen uskolliset  seuraajat, jotka tänään taistelevat Kristuksen  ja meidän pelastuksemme puolesta   Saatanan voimia vastaan. Sillä  tärkein taistelumme tässä maailmassa ei ole ole tuo luonnon tai fyysisiä epämiellyttävyyksiä vastaan käymämme, joka on suhteellisen pientä, ja  enemmän eläimiä kuin ihmisiä vastaan,vaan kuten näkijä Paavali sanoo,”voimia vastaan, tämän pimeyden maailman hallitsijoita ja avaruuden pahoja henkiä vastaan. “(Ef. 6:12), eli pahan saatanallisia voimia vastaan. Ja me kristityt olemme Jeesuksen Kristuksen,Pelastajamme, kautta voittaneet nämä saatanalliset voimat  ja tulemme iankaiken   voittamaan ne  Hänen kauttaan.
 
Miksi Hänen kauttaan? Koska rakkaus on suurempi voima kuin kaikki muut voimat, näkyvät ja näkymättömät. Sillä puhtaasta rakkaudesta ihmisiä kohtaan Kristus tuli maan päälle ja laskeutui Tuonelaan  itsensä Saatanan joukkojen helvetilliseen  pesään  murskatakseen ne  ja vapauttaakseen ihmiset niiltä. Tästä syystä Hän saattoi  voittoisan tehtävänsä päätteeksi sanoa: “Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä.” (Mt 28:18). Kun  Hän sanoo “kaikki valta”, Hän tarkoittaa sitä  kirjaimellisesti – todellakin kaikki valta, kaikkein ensimmäiseksi valta Saatanan ja hänen laumojensa yli, sitten valta synnintekijöihin, syntiin ja kuolemaan nähden. “Jumalan Poika tuli maailmaan, että hän tekisi tyhjäksi Paholaisen teot. ” (1. Joh. 3: 8). Siksi me iloitsemme uskossamme, että Herramme Jeesus Kristus on voittamaton Herra. Me tunnustamme tämän uskon jokaisessa liturgiassa sinetöimällä pyhän leivänJumalalliseen  Ehtoolliseen   kirjaimilla IC-XC-NI-KA.
 
Persoonaton  kausaliteetti  on ristiriidassa pyhien kirjoitusten kanssa, eikä todellinen kristitty  voi sitä hyväksyä
Kun  lukee Pyhää Evankeliumia yhä uudelleen ja uudelleen niin paljon kuin haluaa,  ei Kristuksen sanoista löydä pienintäkään viittausta mihinkään  luontoon liittyvään,  minkäänlaisiin fyysisiin syihin minkäänlaisissa tapahtumissa. Kirkas ja hehkuva kuin aurinko keskipäivällä on Kristuksen ilmoitus ja opetus, että tässä maailmassa on vain kolme aiheuttajaa: Jumala, ihminen ja Saatana. Hänen tehtävänsä   maan päällä oli ennen kaikkea kuuliaisuus Taivaallista Isäänsä kohtaan. Hänen tärkeä rakkaudentyönsä oli ihmisten ruumiiden ja sielujen parantaminen. Hänen tärkeässä riidassaan fariseusten kanssa oli kysymys Hänen voimastaan karkottaa pahoja henkiä ihmisistä ja antaa anteeksi syntejä. Mitä tulee luontoon ja niin sanottuun luonnonjärjestykseen ja luonnonlakeihin, Hän osoitti siinä ennennäkemätöntä auktoriteettia ja valtaa. Hän painotti voimakkaasti opetuslapsilleen, että he olivat “tästä maailmasta” ja ilmoitti heille selvästi: “minä olen teidät maailmasta valinnut, ” (Joh. 15:19). Ja mikäli kristityt eivät ole tästä maailmasta, on  maailman ihmisten teoria persoonattomista, järjenvastaisista  ja  asioiden ja tapahtumien järjestyksen satunnaisia syitä mahdotonta hyväksyä ilman epäilystä. Liturgisista kirjoistamme löytyvät nämä  samat kolme persoonallista vaikuttajaa kuin evankeliumissa. Samoin pyhien elämässä. Samoin koko ortodoksisen kansamme vakaumuksessa ja tietoisuudessa. Sentähden, se joka puhuu  asioiden, tapahtumien ja muutoksien persoonattomista  syistä maailmassa,rajoittaa  Jumalan voimaa, jättää huomioimatta  pimeyden voimat ja halveksii ihmisen roolia ja merkitystä. Raamattu tietää eikä mainitse yhtään sokeiden sattumien persoonatonta  syytä  missään maailmassa. Raamattu opettaa meitä hyvin selvästi, että kaikkien asioiden, tosiasioiden, tapahtumien ja muutosten syyt ovat peräisin  korkeammista prsoonallisista  olennoista ja persoonallisista  järkevistä hengistä.
 
Ja pidämme kiinni tästä Pyhän kirjan opetuksesta. Siksi emme tee minkäänlaisia myönnytyksiä maallisille tai tieteellisille teorioille persoonattomasta, järjenvastaisesta, tahattomasta tai satunnaisesta kausaliteetista  maailmassa. Kun sanon “me”, en ajattele vain  Kirkon suuria isiä, teologeja ja sivistyneitä uskonnonopettajia, vaan myös meidän koko ortodoksista kansaa ympäri maailman. Meidän ortodoksinen väkemme  ei koskaan sanoisi: “Susi on aiheuttanut  yhden lampaan kuoleman,” tai “alasputoava  kivi aiheutti  erään pojan haavan” tai “pyörremyrsky oli syynä  jonkun talon tuhoutumiseen,” tai ” Hyvä sää oli syynä runsaaseen satoon”. Kansamme näkee  fyysisen maailman verhon läpi  henkiseen sfääriin ja etsii sieltä todellisia syitä näille tapahtumille.  Se etsii aina persoonallisia  ​​alkusyitä. Mutta vaikka tämä on täysin yhdenmukainen raamatullisen opetuksen kanssa, jotkut kutsuvat meitä joksikin ulkopuolisiksi mystikoiksi  ja uskoamme mystiikaksi tai taikauskoksi. Todellisuudessa mystiikka ei ole muuta kuin  syvällisempi käsitys henkisistä todellisuuksista, persoonallisten  henkiolentojen  olemassaolosta, jotka aiheuttavat sen, mitä tapahtuu, käyttämällä luonnollisia asioita ja elementtejä pelkästään työkaluina, kanavina, symboleina tai merkkeinä. Kaikki tämä johtaa meidät seuraaviin johtopäätöksiin: Ensinnäkin kristillisyys ei ole niinkään  periaatteiden, sääntöjen  ja määräysten uskonto, vaan ennen kaikkea persoonallisten  suhteiden uskonto, ennen kaikkea rakastava suhde Herramme Jeesuksen Kristuksen persoonan kanssa ja Hänen kauttaan Hänen kirkkonsa muiden jäsenten kanssa, elossaolevin ja poisnukkuneiden. – Toiseksi ortodoksinen oppi persoonallisesta kausaalisuudesta koko luonnon  ja maailmanhistorian piirissä epäilemättä on Raamatun opetus. Se oli täysin kirkon pyhien isien hyväksymä ja selittämä   ja sitä säilytetään ymmärryksellä uskollisen ortodoksisen kansan tietoisuudessa. Edut, joita ammennamme tällaisesta personalismista kausaliteettiteoriassa, ovat moninaisia. Sen  kautta me inspiroimme mieltämme  tunkeutumaan näkyvien tapahtumien läpi näkymättömiin henkiolentojen piireihin, jotka aiheuttavat ja hallitsevat maailman draamaa. Personalismi  terävöittää ajatteluvoimaa, omaa järkeämme, enemmän kuin mikään muu. Sen kautta olemme jatkuvasti  ystävämme, Vapahtajamme Kristuksen läsnäolossa, jota me rukoilemme, ja myös arkkivihollisemme saatanan, jota vastaan  taistelemme  ja jota meidän on vältettävä. Personalismi auttaa meitä suuressa määrin luomaan vahvan henkilökohtaisen luonteen. Se henkevöittää  meitä luottavaisen sankaruuden hengessä kärsimyksissä, itsensä uhraamisessa ja kuvaamattomien  tuskien kestämisessä  Kristuksen tähden, kuten kirkkohistoriamme osoittaa. Kaikesta tästä jäävät paitsi  persoonattoman kausaalisuuden seuraajat, eikä vain tätä, vaan lisäksi kaikkein suurimmasta hyvyydestä: totuuden tuntemisesta.
 
Lähde: www.prodromos-verlag.de